Skip to content
Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Tổ chức Hội dược bệnh viện Hà Nội được xây dựng theo Điều lệ của Hội, gồm có các bộ phận sau đây:
3.1 Văn phòng Hội.
3.2 Ban Kiểm tra.
3.3 Ban tổ chức và Phát triển mạng lưới Hội.
3.4 Ban Khoa học và Truyền thông.
3.5 Ban Kinh tế và Đối ngoại.
3.6 Ban Biên tập và Quản trị Trang Thông tin điện tử.
3.7 Các Chi hội cơ sở trực thuộc Hội.

Back To Top