Giới thiệu chung

Hội dược Bệnh viện Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các dược sĩ và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám bệnh, hoặc làm công tác lãnh đạo, quản lý, đào tạo, nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực dược bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, tự nguyện thành lập và hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và hỗ trợ hội viên về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, công nghệ, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dược bệnh viện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.