http://www.hnhpa.com

 
HIỆP HỘI DƯỢC HỌC TP HÀ NỘI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

                                                               Hà Nội, ngày 12  tháng 7  năm 2018

 
THÔNG BÁO
V/v nhận THẺ ĐẠI BIỂU”, “KỶ YẾU HỘI NGHỊ”, “GIẤY CHỨNG NHẬN
 ĐÃ THAM DỰ HỘI NGHỊGIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC”
Hội nghị khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng lần thứ 6 - năm 2018

 
    
 Kính gửi: các đơn vị, cá nhân
 
 
     Như Ban tổ chức đã thông báo: “Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng lần thứ 6 - năm 2018” sẽ được tổ chức tại Khách sạn Sao Mai, số 20 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá vào ngày 28 -  29 tháng 7  năm 2018.
       Sau đây là một số thông tin cập nhật về Hội nghị:
1/ Nhận “THẺ ĐẠI BIỂU”  và “KỶ YẾU HỘI NGHỊ”
 Sau khi đưa “THƯ MỜI” tại Bàn đón tiếp để ghi danh vào Sổ Đăng ký Đại biểu, mỗi Đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được cấp 01 “THẺ ĐẠI BIỂU”, 01 “KỶ YẾU HỘI NGHỊ”.
2/ Nhận “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM DỰ HỘI NGHỊ”
      Ngay sau khi Tổng kết hoạt động khoa học, Ban tổ chức Hội nghị sẽ cấp “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM DỰ HỘI NGHỊ” cho Đại biểu tham dự Hội nghị và có tên trong file BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ đã gửi đến địa chỉ email theo quy định của “Thông báo số 2” ngày 07/5/2018 của Hội Dược bệnh viện Hà Nội. Ban tổ chức Hội nghị không cấp  “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM DỰ HỘI NGHỊ” cho Đại biểu đã đăng ký, nhưng vắng mặt.
3/ Nhận “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC”
      Ngoài quyền lợi của một Đại biểu tham dự Hội nghị, Báo cáo viên sẽ được trao “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC” ngay trong Hội nghị.
 Lưu ý:  Khi tham dự Hội nghị Đại biểu  mang theo THƯ MỜI để được miễn phí gửi xe tại KS Sao Mai,  nhận Giấy chứng nhận đã tham dự Hội nghị, dự ăn trưa và Galadinner (theo Bản đăng ký đại biểu  đã gửi cho Ban tổ chức Hội nghị).
     Có thể xem hình ảnh: “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM DỰ HỘI NGHỊGIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC” (phía dưới)
     Ban tổ chức Hội nghị sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị trên website của Hội.
     Để được hướng dẫn chi tiết, xin vui lòng liên hệ Thường trực Ban tổ chức Hội nghị:
- Mr. Hoàng Trọng Thu, M: 092 355 6886, E: hoangtrongthu2009@gmail.com
- Mrs. Nguyễn Thị Hồng Thủy, M: 091 218 3245, E: nguyenhongthuybm@yahoo.com   
       Trân trọng  cảm ơn!
                                                                                       
                                                                                             CHỦ TỊCH HỘI
 
 
                                                                                     TS.DS. PHẠM MINH HƯNG                                                                                      
Nơi nhận:
- BQT & BT Website;
- Lưu VP Hội.