HIỆP HỘI DƯỢC HỌC TP HÀ NỘI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    
                                                                             Hà Nội, ngày 17 tháng  09  năm 2019
 
THÔNG BÁO SỐ 2
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng Năm 2019
 
Kính gửi:  ………………………………………………………..

Về thông tin cập nhật, thời gian tổ chức Hội nghị, kế hoạch và quy định Đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng lần thứ 7  năm 2019:
 
Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng lần thứ 7 - năm 2019  sẽ được tổ chức tại Thành phố Hà Nội. Cho đến nay, công tác chuẩn bị cho Hội nghị cũng đã đạt tiến độ đề ra. Để các đơn vị, cá nhân quan tâm đến Hội nghị chủ động hơn, Ban tổ chức Hội nghị xin cập nhật một số thông tin mới sau đây:

  •  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh; Thành phố Hà Nội
  • Thời gian: Thứ bảy ngày 14/12 và Chủ nhật ngày15/12/2019. 
 
Để góp phần vào sự thành công của sự kiện này, chúng tôi trân trọng kính mời các đại biểu của quý đơn vị tham dự Hội nghị và nếu quý đơn vị có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên đề nói trên, có thể đăng ký để báo cáo tại Hội nghị. (xem Phụ lục kèm theo Thông báo số 2: Quy định về đăng ký đề tài, nộp đề tài, quyền lợi của báo cáo viên và Đăng ký, nhận Giấy mời tham dự, quyền lợi của đại biểu)
Hạn chót đăng ký đề tài báo cáo tại hội nghị: ngày 30/09/2019.  
Ban tổ chức Hội nghị thông báo Danh sách chính thức đề tài, Báo cáo viên sẽ được báo cáo tại Hội nghị: ngày 15/10/2019.
Hạn chót nộp slides báo cáo (báo cáo oral) hoặc poster (báo cáo poster): ngày 30/10/2019.
-Phí tham dự Hội nghị của người tham dự là:  500.000 VNĐ ( Năm trăm nghìn đồng / mộtngười.

Ban tổ chức Hội nghị sẽ tiếp tục cập nhật bằng văn bản và đăng trên website của Hội (http//www.hnhpa.com) các thông tin về: Chương trình Hội nghị; Danh mục các đề tài khoa học, Báo cáo viên sẽ báo cáo tại Hội nghị; Mẫu đăng ký danh sách đại biểu, các mục đại biểu sẽ tham gia trong Hội nghị; Các nội dung khác liên quan.
 
Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Thường trực Ban tổ chức Hội nghị:
- DSCKII. Nguyễn Thị Hồng Thủy, ĐT: 0912183245, Email: nguyenhongthuybm@yahoo.com
- TS. Hoàng Thị Minh Hiền; ĐT: 0904007428. Email: hien_duoc_huu_nghi@yahoo.com
- Ths. Nguyễn Thị Đại Phong; ĐT: 0788889962; Emai: phongngoctra@gmail.com
      Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                       
                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI
 
 
                                                                                                  (Đã ký)
 
                                                                                                 
                                                                                TS.DS PHẠM MINH HƯNG
Nơi nhận:
-     Như trên;
-     BQT & BT Website;
-     Lưu VP Hội.
 
 

PHỤ LỤC KÈM THÔNG BÁO SỐ 2 
 
QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, NỘP ĐỀ TÀI, QUYỀN LỢI CỦA BÁO CÁO VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ, NHẬN GIẤY MỜI THAM DỰ, QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI BIỂU
(Phụ lục kèm theo Thông báo số 2, ngày 17/9/2019 của Hội Dược bệnh viện Hà Nội)

1. Đăng ký và nộp đề tài khoa học báo cáo tại Hội nghị và quyền lợi của Báo cáo viên
- Đăng ký báo cáo khoa học tại Hội nghị qua email, với các thông tin sau:
* Tên, địa chỉ bệnh viện/đơn vị của báo cáo viên
* Tên báo cáo khoa học
* Họ tên báo cáo viên
* Đăng ký báo cáo miệng (oral), hay báo cáo poster
* Thông tin liên hệ của báo cáo viên (Điện thoại, Email)
* Tóm tắt báo cáo
Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi bản tóm tắt không quá 350 từ, sắp xếp theo bố cục sau:
- Tên đề tài (Title)
- Tên tác giả/nhóm tác giả, kèm theo nơi công tác (Authors)
- Từ khóa: tối đa 5 từ khóa (Keywords)
- Nội dung của bản tóm tắt (Abstract body): Mục đích nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Kết luận (Purpose, Methods, Results and Conclusion)
Lưu ý: Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm không nhất thiết phải theo bố cục này
- Hạn chót đăng ký đề tài báo cáo tại hội nghị: ngày 30/09/2019.
- Ban tổ chức Hội nghị thông báo Danh sách chính thức đề tài, Báo cáo viên sẽ được báo cáo tại Hội nghị: ngày 15/10/2019.
- Hạn chót nộp slides báo cáo (báo cáo oral) hoặc poster (báo cáo poster): ngày 30/10/ 2019.
(Hướng dẫn quy cách làm silde báo cáo và poster sẽ được gửi trực tiếp cho báo cáo viên qua email)
 
- Quyền lợi của Báo cáo viên (ngoài quyền lợi của đại biểu tham dự Hội nghị ở mục 2):
+ Được tặng Kỷ niệm chương kèm “Giấy chứng nhận đã báo cáo đề tài khoa học” .
+ Được tài trợ toàn bộ phòng nghỉ 02 đêm (13 – 14/12/2019) tại KS .
+ Được trả toàn bộ tiền vé phương tiện đi/về để tham dự Hội nghị (nếu không có nhà tài trợ khác chi trả và có đầy đủ chứng từ thể hiện phương tiện, số tiền đã chi ở hạng vé phổ thông, chỉ áp dụng với khách ở ngoài Hà nội).
- Địa chỉ nhận đăng ký đề tài, gửi vào địa chỉ Email: hoiduocbenhvienhanoi@gmail.com 
- Nếu có nhu cầu trao đổi thêm, gửi vào địa chỉ Email: lienhuongdls@gmail.com

2. Đăng ký đại biểu, nhận Giấy mời và quyền lợi của đại biểu tham dự Hội nghị
Hạn chót nhận đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị: Theo quy định ghi trong Biểu mẫu trong THÔNG BÁO SỐ 3 sẽ phát hành và đăng trên địa chỉ Website của của Hội Dược bệnh viện Hà Nội: http//www.hnhpa.com.
- Phí tham dự Hội nghị của người tham dự: 500.000 VNĐ ( Năm trăm nghìn đồng )/ một người.
- Giấy mời tham dự Hội nghị: Ban tổ chức Hội nghị sẽ chuyển Giấy mời tham dự Hội nghị đến những đại biểu đã đăng ký theo Biểu mẫu trong THÔNG BÁO SỐ 2 nói trên và cập nhật thông tin về Hội nghị trên Website của của Hội: http://www.hnhpa.com
- Quyền lợi của đại biểu tham dự Hội nghị:
* Được cấp phát miễn phí các tài liệu Hội nghị.
* Được phục vụ miễn phí trong 01 ngày (14/12/2019) tại KS Pullman: 02 lần teabreak, 01 bữa trưa, 01 suất dự tiệc Galadinner.
* Được cấp “Giấy chứng nhân đã tham dự Hội nghị” ngay sau khi kết thúc Hội nghị cho đại biểu có tên trong danh sách đã Đăng ký gửi đến địa chỉ Email của BTC và có tham dự Hội nghị.
Ghi chú: Đại biểu tự túc phòng nghỉ, phương tiện đi lại và các nhu cầu cá nhân khác./.
 
 

    http//www.hnhpa.com
 
HIỆP HỘI DƯỢC HỌC TP HÀ NỘI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                     

                                                                 Hà Nội, ngày 25  tháng  8 năm 2019

THƯ MỜI TÀI TRỢ
 Hội nghị Khoa học Dược Bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2019
 
Kính gửi:    ..................................................................
 
 
        Thay mặt Hội, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Công ty/ Hãng/ Đơn vị trong nhiều năm qua đã đồng hành cùng các hoạt động khoa học, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Dược bệnh viện Hà Nội.
 
        Thực hiện kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ của Hội, chúng tôi sẽ tổ chức “Hội nghị Khoa học Dược Bệnh viện Hà Nội mở rộng 2019”.

  •  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh; Thành phố Hà Nội
  • Thời gian: Thứ bảy ngày 14/12 và Chủ nhật ngày15/12/2019. 
Ban tổ chức Hội nghị sẽ tiếp tục cập nhật bằng văn bản và đăng trên website của Hội (http//www. hnhpa.com) các thông tin về: Chương trình Hội nghị; Danh mục các đề tài khoa học, Báo cáo viên sẽ  báo cáo tại Hội nghị; Mẫu đăng ký danh sách đại biểu, các mục đại biểu sẽ tham gia trong Hội nghị; Các nội dung khác liên quan.
        Đây là Hội nghị Khoa học được tổ chức hàng năm, chuyên ngành về Dược bệnh viện, với các báo cáo khoa học của các chuyên gia, dược sỹ, bác sỹ đang hoạt động trong lĩnh vực dược bệnh viện.
      Hội nghị sẽ tập trung vào các chuyên đề: dược lâm sàng, cung ứng thuốc và quản lý dược bệnh viện. 
 
       Hội nghị sẽ đón tiếp các đại biểu/ khách mời là các nhà quản lý, các vị lãnh đạo một số bệnh viện lớn, lãnh đạo các  khoa dược, các dược sỹ, bác sỹ đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế, các cơ quan, tổ chức khác đóng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây cũng là kênh truyền thông hiệu quả  để các đơn vị, công ty, hãng dược phẩm quảng bá hình ảnh, sản phẩm của mình đến với khách hàng và xã hội. 
      Để góp phần vào sự thành công của sự kiện quan trọng này, chúng tôi trân trọng kính mời quý Công ty/ quý Hãng tham dự, đồng thời rất mong nhận được sự hợp tác và  tham gia tài trợ kinh phí cho Hội nghị.
      Chúng tôi xin thông báo mức tài trợ như sau:
 

Loại hình tài trợ Giá trị tài trợ
Tài trợ kim cương 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng)
Tài trợ vàng   70.000.000 đ (Bảy mươi triệu đồng)
Tài trợ bạc   50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng)
Tài trợ đồng   30.000.000 đ ( Ba mươi triệu đồng)
Các tài trợ khác Gian hàng giới thiệu sản phẩm: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng)
Trang quảng cáo trong Kỷ yếu/ Tài liệu Hội nghị: 10.000.000 đ (Mười triệu đồng)
               (xem quyền lợi cụ thể của nhà tài trợ trong Phụ lục kèm theo)
  Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Thường trực Ban tổ chức Hội nghị:
- DSCKII. Nguyễn Thị Hồng Thủy, ĐT: 0912183245, Email: nguyenhongthuybm@yahoo.com
- Ths. Vũ Duy Hồng , ĐT 0916452111, Email: Honghuyethoc @gmail.com
- TS. Hoàng Thị Minh Hiền; ĐT: 0904007428. Email: hien_duoc_huu_nghi@yahoo.com
- Ths. Nguyễn Thị Đại Phong; ĐT: 0788889962; Emai: phongngoctra@gmail.com
   Để đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của nhà tài trợ, đề nghị quý Công ty/ quý Hãng đăng ký tài trợ từ ngày 15 tháng 9 năm 2019. Kinh phí tài trợ xin chuyển vào quỹ của Hội Dược bệnh viện Hà Nội, số tài khoản: 116000145881, ngân hàng Viettinbank, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
      Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                       
                                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI
 
                                                                                                       (đã ký)
 
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                         TS.DS. PHẠM MINH HƯNG
- Lưu VP Hội.
                                                                                                                                                         
MỨC TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ TẠI
HỘI NGHỊ KHOA HỌC DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI MỞ RỘNG 2019
(Phụ lục kèm theo Thư mời tài trợ, ngày 25/8/2019)
 
Mức tài Trợ Số tiền (VNĐ) Quyền lợi
 
TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
 
100.000.000
- Được in tên và logo có size lớn nhất trên phông chính  Hội trường Hội nghị, photobooth và băng rôn khác.
- Được quyền ưu tiên  chọn vị trí đặt bàn giới thiệu sản phẩm gồm cả màn hình.
- Giới thiệu về công ty/ hãng/ sản phẩm tại Hội nghị trong vòng 10 phút.
- Được sử dụng 06 trang ưu tiên trong Kỷ yếu Hội nghị.
- Đặt 06 standees về sản phẩm (ở vị trí ưu tiên nhất bên ngoài Hội trường chính Hội nghị)
- Nhận 06 Giấy mời danh dự.
- Giới thiệu về công ty/ hãng/ sản phẩm tại hội nghị trong vòng 10 phút.
 
TÀI TRỢ VÀNG
70.000.000 - Được in tên và logo trên phông chính Hội trường Hội nghị và photobooth.
- Được bố trí một bàn trưng bày sản phẩm.
- Giới thiệu về công ty/ hãng/ sản phẩm tại Hội nghị trong vòng 7 phút.
- Được sử dụng 04 trang  trong Kỷ yếu Hội nghị.
- Đặt 04 standees về sản phẩm (trong và ngoài Hội trường  chính Hội nghị).
- Nhận 06 Giấy mời danh dự.
 
TÀI TRỢ BẠC
50.000.000 - Được in tên và logo trên phông chính giữa Hội trường Hội nghị.
- Được bố trí một bàn trưng bày sản phẩm.
- Được sử dụng 02 trang trong Kỷ yếu Hội nghị.
- Đặt 03 standees về sản phẩm. Nhận 04 Giấy mời danh dự.
TÀI TRỢ ĐỒNG 30.000.000 - Được bố trí một bàn trưng bày sản phẩm
- Được sử dụng 02 trang trong Kỷ yếu Hội nghị.
- Đặt 02 standees về sản phẩm. Nhận 02 Giấy mời danh dự.
GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 20.000.000  
Được bố trí một bàn trưng bày sản phẩm.
 
TRANG QUẢNG CÁO 10.000.000 Được sử dụng 01 trang trong Kỷ yếu Hội nghị.
 
 
     Các nhà tài trợ: Kim cương, Vàng, Bạc sẽ được Ban tổ chức tặng Kỷ niệm chương và cấp Giấy chứng nhận đã tài trợ ngay tại Hội nghị.
     Như thông lệ, chúng tôi ưu tiên mời các Công ty/ Hãng/ đơn vị tham gia tài trợ theo mức tài trợ từ cao đến thấp và theo nguyên tắc “Đến trước, chọn trước”.     Thời gian đăng ký tài trợ: từ ngày 15/9/2019./.