Quý khách có thể tải THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU tại đây.