Quý đồng nghiệp tải theo đường link dưới đây:

DƯỢC THƯ ANH BNF 76: https://drive.google.com/file/d/1qxhkDVVw8W2QtQ2oMDR92WEPVERHjfjj/view?usp=sharing

DƯỢC THƯ ANH CHO NHI KHOA BNFC 2018 - 2019: https://drive.google.com/open?id=16ONQFrDrtxZf2mScuV2RyzCMnVL3da7e