Hoạt động dược bệnh viện giữ vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh và ngày càng được các bệnh viện quan tâm nâng cao chất lượng, ở đó có sự giao thoa giữa hoạt động quản lý và hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh. Vượt qua mọi khó khăn của năm 2021, “HỘI NGHỊ KHOA HỌC DƯỢC BỆNH VIỆN NĂM 2021” được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức vào ngày 25/11/2021. Tại đây, chúng ta có cơ hội chia sẻ những thành quả, những khó khăn và rút ra những kinh nghiệm quý báu để nâng cao chất lượng công tác dược bệnh viện!